ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน ศิลปาชีพทอใจ วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี


Title / คำนำหน้า
First Name / ชื่อ
Last Name / นามสกุล
Email / อีเมล
Mobile No. / เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Age / อายุ
Gender / เพศ
How did you learn about the fair? (specify more than one) / ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดงาน
ศิลปาชีพทอใจ วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี จากช่องทางใดสิ่งที่ท่านสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

*

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)